دبیرخانه کنفرانس در محورهای زیر اقدام به پذیرش مقاله می کند:

 

1.     پدیده های انتقال (Transport Phenomena)

2.     ترمودینامیک (Thermodynamics)

3.     فرآیندهای جداسازی (Separation Processes)

4.     مدلسازی و شبیه سازی (Modeling and Simulation)

5.     دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD))

6.     سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور (Kinetics, Catalysis and Reactor Design)

7.     مهندسی و کنترل فرآیند (Process Engineering and Control)

8.     بیوتکنولوژی، مهندسی بیوپزشکی، صنایع غذایی و دارویی (Biotechnology, Biomedical Engineering, Food and Pharmaceutical Industries)

9.     نانوتکنولوژی (Nanotechnology)

10.                       علوم و فناوری پلیمر(Polymer Science and Technology)

11.                       مهندسی نفت و مخزن(Petroleum and Reservoir Engineering)

12.                       تولید، فرآیند و تبدیل گاز طبیعی(Production, Processing and Conversion of Natural Gas)

13.                       فناوری پایدار و سبز (Sustainable and Green Technology)

14.                       مهندسی محیط زیست و ایمنی (Environmental Engineering and Safety)

15.                       استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی (Standardization and Education in Chemical Industries)

16.                       مدیریت و کارآفرینی (Management & Entrepreneurship)

 

17.                       انرژی تجدیدپذیر (Renewable Energy)